بهترین بام سبز در سال 1400

بهترین بام سبز

بهترین بام سبز در سال 1400

بهترین بام سبز مدرن که از سیستم الیههای پیش ساخته تشکیل میشوند، نسبتا پدیدهای نو میباشند. یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانیده می شود. برای مشاوره و قیمت گیری با 09212766087 تماس بگیرید.

بهترین بام سبز
بهترین بام سبز

لفظ بام سبز همچنین میتواند برای بامهایی که مفاهیم سبز را مد نظر قرار میدهند، نظیر پانلهای خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک بکار رود. ویلا سازی و بهترین بام سبز با هوشمند سازی این نوع پرورش گیاه می توان کمک شایانی به نگه داری از محیط زیست کرد. منظور از هوشمندسازی این سیستم آبیاری خودکار,تصفیه آب باران و استفاده از آن برای آبیاری,تامین نور گیاه برای فتوسنتز کردن,اضافه کردن عناصر مفید به آب و…
بهترین بام سبز و آبیاری خودکار: با کارگذاری چند حسگر رطوبت در خاک گیاه می توان میزان رطوبت خاک را بررسی کرد.در
صورت کم شدن رطوبت حسگرها دستوری به شیر هوشمند میفرستند و آبیاری آغاز میشود.آبیاری تا رسیدن رطوبت
خاک به حد نیاز)که برای هر گیاه تفاوت دارد.(ادامه پیدا میکند.
تصفیه آب باران و اس تفاده از آن برای آبیاری: هنگام بارش باران , آب توسط روزنه های مخصوص که روی بهترین بام سبز دستگاه قرار دارند؛ وارد سیستم تصفیه میشود.سیستم تصفیه با استفاده از غشای خاص که کربن دی اکسید موجود در آب
باران را جذب میکند )آب باران به تنهایی دارای کربن دی اکسید نمیباشد بلکه کربن دی اکسید موجود در هوای آلوده با آب باران ترکیب میشود(.البته این سیستم قابلیت اتصال به آب شهری نیز دارد زیرا آب باران به تنهایی نمیتواند نیاز گیاه را برطرف کند.
بهترین بام سبز و تامین نور گیاه: در قسمت باالیی این سیستم یک المپ مهتابی قرار میگیرد که نقش خورشیدی مصنوعی را باز ی میکند
و میتواند نور گیاه را )در صورت کافی نبودن نور و در شب( برای گیاه تامین کند.
اضافه کردن عناصر مفید به آب گیاه:با افزودن عناصری خاص مانند نیترات,منیزیم و… میتوان به رشد گیاه سرعت بخشید و کیفیت آن را افزایش داد.

بهترین بام سبز
بهترین بام سبز

بهترین بام سبز انواع متفاوتی دارد که ما به دالیل زیر از نوع مدوالر)جعبه گیاه( استفاده میکنیم.

:1)امکان استفاده برای تمام ساختمان های ساخته شده و در حال ساخت.
2)داشتن امکان کاشت گیاهان متنوع
3)وارد نکردن بار مرده به ساختمان
4)مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی

سیستم در دو باکس تو در تو اجرا میشود که تمام تجهیزات درون خود دستگاه جای گیرند و در صورت آسیب دیدن اتصاالت آب به سقف آسیب نزند. در زیر باکس درونی صفحه ای سینی مانند قرار میگیرد تا آب اضافه گیاه را جمع کرده و دوباره به چرخه آبیاری بازگرداند.

در دنیای ماشینی امروزی توجه نسبت به محیط زیست بسیار کاهش یافته است و این بی توجهی مضرات بسیار بدی هم برای انسان و هم برای طبیعت دارد ولی با پدید آمدن بام های سبز که کامال سازگار با زندگی آپارتمانی این روزها هستند راه جدیدی برای پرورش گیاهان به روشی نوین به وجود آمده که نگه داری از گیاهان را با آپارتمان نشینی سازگار کرده است اهداف اصلی به وجود آمدن بام سبز: شرایط اکولوژیکی و حفظ زیباییهای طبیعی, حفظ سالمت جسم و روح شهروندان, ارزشهای اقتصادی و معنوی است.
ولی یکی دیگر از مشکالت نگه داری از گیاهان که در مصاحبه با افراد بیان شده است داشتن مشغله و نداشتن وقت برای نگه داری از گیاه است که این مشکل ما را به فکر وا داشت تا با هوشمندسازی این سیستم که نوعی نگه داری خودکار از گیاه است این مشکل را نیز برطرف نماییم.

بام های سبز دارای مزایای بسیاری برای ما انسان ها هستند از جمله:

1 )تأمین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران
ساختمان

2 )ایجاد محیطی سبز، زیبا ونیمه عمومی )مشاعی( برای ساکنین ساختمان و باال بردن کیفیت زندگی

3)ایجادمنظر شهری سبز و کاهش آلودگی

4 )کاهش بار گرمایش )با افزودن توده و الیه عایق حرارتی( و سرمایش بنا )از طریق
سرمایش تبخیری(

5 )کاهش آلودگی صوتی

6 )افزایش ارزش ملک

7 )کاهش سیالب و… هستند.

بهترین بام سبز
بهترین بام سبز

هوشمندسازی بهترین بام سبز امکان استفاده از آن را برای همگان فراهم میکند.
مرور پشینه و سوابق مربوطه:

مشخص نیست که ایده اصلی چنین طرحی منسوب به چه کسی است و به کدامین دوره بازمیگردد . شاید این ایده از توصیف باغ های معلق بابل نشات گرفته شده باشد یا باغهایی که در هوا معلق نبوده بلکه در واقع روی بامها و مهتابیهای چند ساختمان قرار داشتند. بامهای سبز مدرن که از سیستم الیههای پیش ساخته تشکیل میشوند، بالنسبه پدیدهای نو میباشند. این نوع بامها در دهه ۱۹۶۰ در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز گسترش یافتند. ریشه بامهای سبز مدرن در ایسلند و اسکاندیناوی میباشد. دالیل شکل گیری بامهای سبز )چمنی( در این مناطق که اقلیمی سرد دارند، محدودیت مصالح ساخت و ساز بوده است؛ به طوری که ساکنین را بر آن داشته برای ساخت وساز، تا حد امکان از مصالح بوم آورد آن مناطق که شامل کلوخ چمنی و سنگ بوده استفاده کنند. این بامها به طور معمول شامل ترکیبی از دو تا سه الیه کلوخ چمنی برروی الیهای از شاخهها و ترکههای کوتاه بوده اند که برای هدایت آب باران شیب دار گشتهاند. این بامها در عین اینکه بدوی بوده اند، ذخیره حرارتی و عایق ساختمانها را فراهم کرده و الهام بخش بامهای سبز امروز میباشند. در قرن بیستم تعدادی بام منفرد مطرح شدند که اثرگذارترین آنها در لندن با پوشش بام شش در برن سوئیس است که در دهه ۱۹۳۰ کاشته شدند.البته تا به امروز بحث هوشمندسازی این بام ها خیلی مطرح نبوده و بیشترین اهمیت مربوط به معماری آن ها میباشد.

نوآوری در بهترین بام های سبز تهران :
بام های سبز مدوالر وجود دارند و افرادی نیز از آنها استفاده میکنند ولی هوشمند سازی به این سبک ایده ای جدید و نوع است.

وجه تمایز طررح با طرح های دیگر

:1) استفاده از اینترنت اشیا برای نگه داری گیاه و کنترل شرایطش
2) تصفیه آب باران برای آبیاری
3) افزودن امالح مفید به آب
4) فراهم کردن امکان استفاده حتی در مکان هایی که نور کافی ندارند.

بهترین بام سبز
بهترین بام سبز

زمان بندی فعالیت ها بهترین بام سبز و مراحل اجرایی پروژه:

بازه زمانی فعالیت مربوطه
تکمیل و جمع بندی کل اطالعات ده روز
برنامه نویسی طرح و اعمال اینترنت اشیا یک ماه
ساخت تصفیه آب بیست روز
ساخت طرح بیست روز
آزمایش طرح و برطرف کردن نواقص ده روز

 

بهترین بام سبز در سال 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول

مقایسه

تماس فوری