گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا مسلماً براي تعيين گونه هاي گياهي براي كشت در فضاي سبز هر منطقه متناسب با تمام شرايط ميكروكليمائي و زراعي آن منطقه و با توجه به مقاومت گياهان نسبت به عوامل نامساعد تصمي م گيري مي شود و با توجه به تنوع شرايط زراعي و به خصوص كيفيت و كميت آب و خاك در مناطق مختلف شهرواستان اصفهان اين مقوله بايد لحاظ شود در سال هاي گذشته توسط مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و همچنين دانشگاههاي كشور د ر خصوص گون ه ها ي گياه ي زينت ي تحقيقا ت منسج م و كاف ي نشد ه است و سازما ن پاركه ا و فضا ي سبز شهرداري اصفهان از اواخر دهه هفتاد تاكنون نسبت به اجراي مهمترين طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با مسائل فضاي سبز اقدام نموده است و نتايج قابل قبولي كسب نموده است گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

ولي درختان با توجه به سن آنها احتياج به تحقيقات در زمان هاي بيشتري دارند.
عليهذا با توجه به تجارب كارشناسان و نتايج مطالعات و تحقيقاتي كه تاكنون به دست آمده است در خصوص معرفي گياهان مقاوم و يا نسبتاً مقاوم به خشكي  گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا طبق ليست ذيل تقسيم بندي مي شود.

-1 چمن هاي مقاوم به خشكي
-2 درختان مقاوم يا نسبتاً مقاوم به خشكي
-3 درختچه ها و پيچ هاي زينتي مقاوم يا نسبتا مقاوم به خشكي
-4 گلها و گياهان زينتي مقاوم به خشكي

شايان ذكر است از كشت چمن هاي با نياز آبي زياد تحت عناوين چمن لوليوم، اسپرت، چهارتخم و تمام بذور چمن هاي وارداتي از اروپا و همچنين كشت غالب درختان انواع بيد، صنوبر، سپيدار بايد جدا جلوگيري نمود.
چمن هاي مقاوم به كم آبي از ديرباز بذور چمن هاي مورد نياز فضاهاي سبز كشور و به تبع فضاهاي سبز شهر اصفهان توسط شركت هاي وارد كننده از كشورهاي اروپائي تأمين مي شده و ارقام چمن هاي تعيين شده و محل توليد بذور اينگونه چمن ها مناسب شرايط مناطق مركزي ايران نبوده و اكثرا نياز آبي آنها زياد بوده است و در فصول زراعي يك روز در ميان و در فصول گرم و روز نياز به آبيار ي دارن د و ب ه طو ر متوس ط د ر ه ر دو ر آبياري براي هر متر مربع چمن 15 ليتر آب مورد احتياج است بنابراين در هر هكتار براي هر بار آبياري 150 متر مكعب آب نياز داريم

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا
گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

لذا سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان از چند سال پيش در پي مطالعات و تحقيقات گسترده ارقامي از چمن هاي سردسيري و گرمسيري را شناسائي، اصلاح و به توليد انبوه رسانده كه نياز آبي آنها نسبت به چمن هاي رايج ( تحت عناوين چهارتخم، سه تخم، اسپرت و …) 4 تا 10 برابر كمتر مي باشد.
از چمن هاي سردسيري ارقام فستوكا آرانديناسه براي مكان هاي آفتابي و فستوكاروبرا براي مكان هاي سايه آفتاب و از چمن هاي گرمسيري ارقامي از چمن هاي ژاپني و چمن هاي آفريقايي توصيه مي شوند كه هم اكنون در ايستگاه شماره يك تحقيقات ي سازما ن پاركه ا ب ه تولي د انبو ه رسيد ه ان د و آماده فروش مي باشند بنابراين دستورالعمل اكيد عدم استفاده از بذور چم ن ها ي وارداتي و به جاي آن طبق يك طراحي صحيح استفاده از چمن هاي مقاوم سردسيري و گرمسيري و تلفيقي از بوته ها و درختان و درختچه هاي مقاوم به كم آبي در عرصه هاي فضاهاي سبز به كار روند.

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا
گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

در طي سال هاي گذشته با توجه به تجارب كارشناسان و نتايج بعضي از طرح هاي تحقيقاتي بعضي از گونه هاي درختان و درختچه ها و گل هاي زينتي نسبت به موارد مشابه نياز آبي آنها كمتر و به خشكي مقاوم تر مي باشند.
البته با توجه به اينكه شرايط بسترهاي كشت در نقاط مختلف شهر واستان اصفهان متفاوت است با توجه به كيفيت و كميت آب و خاك هر منطقه نوع گونه گياهي انتخاب شده براي مناطق مختلف شهر اصفهان نيز متفاوت مي باشد ولي به طور كلي با توجه به تحقيقاتي كه تاكنون انجا م شده گونه هاي گياهي ذيل براي استفاده در شهر اصفهان توصيه مي شوند.
ليست درختان زينتي مقاوم يا نسبتاً مقاوم به خشكي مناسب فضاي سبز درون شهري يا برون
شهري اصفهان با رعايت محدوديت هاي شوري خاك و آب هر منطقه
رديف
نام درخت
رديف
نام درخت
1
كاج تهران
21
ليلكي
2
كاج مشهدي
22
داغداغان
3
كاج بادامي
23
افرا كوهي ( كيكم)
4
كاج بروسيا
24
گونه اي افرا مقاوم به خشكي
Acer mospessulanum
5
سرو نقره اي
25
گونه اي نارون نسبتا مقاوم به خشكي
Ulmus panifolia
6
سرو شيراز
26
ارغوان
7
انواع سرو خزنده
27
گز شاهي
8
سرو كوهي ( ارس)
28
بنه ( پسته وحشي)
9
سرو خمره اي ( نوش)
29
بلوط غرب
10
بلوط دائم سبز
30
انواع بادام كوهي
11
برگ بو
31
زالزالك
12
زيتون تلخ
32
ارجن
13
سوفورا
33
گلابي وحشي
14
سنجد تلخ
34
خنجك ( كلخونگ)
15
سروسابينا
35
زيتون ( ارقام مقاوم به سرما)
16
توت نرك
36
سنجد
17
توت برگ زينتي
37
سماق كوهي
رديف
نام درخت
رديف
نام درخت
18
زبان گنجشك
38
عرعر
19
اله آگنوس
39
اقاقيا
20
باران طلايي
40
درخت شن
Lonicera sp

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا
گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

نام برخي گونه هاي درختي و درختچه اي مقاوم به خشكي به همراه پيشنهاد محل كاشت آنها

رديف
نام فارسي
نام علمي
محل كاشت
1
زبان گنجشك
Fraxinus excelsior
كليه شهرستانها
2
كاج تهران
Pinus eldarica
كليه شهرستانها
3
ارغوان
Cercis siliquastrum
كليه شهرستانها
4
سرو خمره اي
Thuja orientalis
كليه شهرستانها
5
عرعر
Ailantus altissima
كليه شهرستانها
6
بادامك
Amygdalus scoparia
در ارتفاع كمتر از 2000 متراز سطح دريا
7
كاج سياه
Pinus nigra
در مناطق ييلاقي(سردسير)
8
سرو نقره اي
Cupressus arizonica
در مناطق قشلاقي(گرمسير)
9
داغداغان
Celtis caucasica
در مناطق ييلاقي ومعتدل
10
كاج توپي
Pinus mugo
كليه شهرستانها
11
كاج بروسيا
Pinus brutia
كليه شهرستانها
12
سنجد
Eleagnus angustifolia
كليه شهرستانها
13
زيتون تلخ
Melia azedarach
كليه شهرستانها
14
ارژن
Amygdalus orientalis
مناطق ييلاقي
15
پيركانتا
Pyrcanta spp
كليه شهرستانها
رديف
نام فارسي
نام علمي
محل كاشت
16
زرشك
Berberis spp
كليه شهرستانها
17
زالزالك
Crataegus sp
كليه شهرستانها
18
راناس
Cerasus microcarpa
مناطق ييلاقي
19
كيكم
Acer
monspessulanum
مناطق ييلاقي
20
بنه
Pistacia atlantica
كليه شهرستانها
21
سياه تنگرس
Rhamnus persica
مناطق ييلاقي
22
شن
Lonicera nummularifolia
مناطق ييلاقي
23
ارس
Junperus polycarpus
مناطق ييلاقي
24
بادام آمارا
Amygdalus communis
مناطق ييلاقي
زبان گنجشك
– نام فارسي: زبانگنجشك (ون)
Fraxinus excelsior : – نام لاتين
Com Ash : – نام انگليسي
– نامهاي محلي: وان، ون، وند، ونو، تلك، تلكوچي
Oleaceae : – نام خانواده
– رويشگاه و مشخصات درخت
اين درخت بومي جنگلهاي شمال مي باشد و انتشار آن در سرتاسر جنگلهاي شمال از آستارا تا گليداغي مي باشد و نوعي از اين درخت در ساير مناطق به صورت طبيعي و يا دست كاشت وجود دارد. ارتفاع اين درخت به 30 متر و قطر آن به 70 سانتيمتر مي رسد.
– زمان گلدهي: اسفند- فروردين
– زمان رسيدن بذر: شهريور- مهر
– تعداد بذر در كيلوگرم: 11 هزار دانه
– روش توليد نهال: زميني
– نحوه تكثير: بذر
– زمان كاشت بذر: شهريور، مهر، اسفند
– سن انتقال نهال از نهالستان: يكساله
درختي خزان كننده، متوسط و بومي نواحي معتدله و شبه حاره نيمكره شمالي ميباشد. در نزديكي نهرها و آبراهه هاي دائمي بر روي خاكهاي مختلف رشد ميكند. ميوه سامارا آن بايد به محض رسيدن جمع شده و فوراكاشته شود يا لايه بند ي گردد . اين درخت به منظو ر كاشت در حاشيه خيابانها يا كانالهاي آب به دليل رشد سريع و چوب مرغوب آن ارزشمند است. ديگر گونه هاي زبانگنجشك بومي بخشهايي از خاور نزديك نيازهاي رويشگاهي مشابهي زبانگنجشك) رويشگاه آن در مناطقي غير از شمال كشور ميباشد. ) Fraxinus rotundifolia دارند. در گونه ديگر كاج تهران
– نام فارسي: كاج تهران- كاج ايراني
Pinus eldarica : – نام لاتين
Pine tree : – نام انگليسي
– نامهاي محلي: كاج تهران، كاج معمولي، كاج خواف
Pinaceae : – نام خانواده
– رويشگاه و مشخصات درخت
اين درخت بومي دشت الدار گرجستان است و از سال 1339 به ايران وارد شده است و به تدريج در نقاط مختلف
كشور خصوصا مناطق مركزي ايران كشت گرديده و سازگاري خوبي از خود نشان داده است و به همين علت به آن
كاج ايراني مي گويند. ارتفاع اين درخت 30 متر و قطر تنه آن به 70 سانتيمتر ميرسد.
– زمان گلدهي: فروردين
– زمان رسيدن بذر: شهريور- مهر
– تعداد بذر در كيلوگرم: 17 هزار دانه
– روش توليد نهال: زميني- گلداني
– نحوه تكثير: بذر
– زمان كاشت بذر: شهريور- اسفند
– سن انتقال نهال از نهالستان: يكساله و دوساله
250 ميليمتر است. گونه اي كم نياز، قادر به رويش در خاكهاي آهكي و حتي – بارندگي در رويشگاه طبيعي آن 350
كمي شور اما خاكهاي باتلاقي را نمي پسندد. به خشكي، سرما و گرما مقاوم است. به طوريكه گرماي 65 و سرماي
8 سالگي شروع به زادآوري ميكند و ميوه هاي آن همچون ميوه ديگر – -26 درجه سانتيگراد را تحمل ميكند. در 10
كاجها پس از دو سال از زمان لقاح ميرسد. براي تهيه بذر معمولا مخروطها را در معرض آفتاب قرار ميدهند. در هر
78 درصد است. توصيه مي شود در – 19 هزار دانه وجود دارد و قوه ناميه آنها حدود 96 – كيلوگرم بذر اين كاج 27
400 ميليمتر است علاوه بر آبياري پس از كاشت نهال در تابستان اول – مناطقي كه بارندگي سالانه آنها كمتر از 500
4 تا 5 بار و در سال دوم 1 تا 2 بار آبياري شود. از چوب آن ميتوان در نجاري، فيبر سازي، مقوا سازي، جعبه سازي،
قالب بتون، نئوپان سازي و غيره استفاده كرد اما براي كاغذ سازي زياد مناسب نيست. كا ج الدا ر ب ه انداز ه ساير
كاجهاي مديترانه اي در جهان شناخت ه شد ه نيس ت و فق ط معدود ي ا ز آ ن ر ا برا ي جنگلكار ي د ر مناطق خشك
استفاده نموده اند. اين گونه براي جنگلكاري در ايران با توجه به توان خارق العاده در تحمل گرما و سرما بسيار با
ارزش است.

گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

3 دیدگاه برای “گیاهان مقاوم به کم آبی در ویلا

  1. بهترین مقاله برای بهترین گیاهان و درختان برای مکان های کم آب را برای ما فراهم کردید. سایتتون حرف نداره. ممنونم از اطلاعات دقیقتون

  2. ممنون . زحمت کشیده شده . ارزشمند است .
    – لطفا متن نوشته شده روی زمینه مشکی را به سفید تغییر دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول

مقایسه

تماس فوری